Photo GalleryPrakash Ghaywat Sir and Akshay Makadiya
Class-12th  (2009-10)


Front Gate

Dinesh Patel (P.G.T. S.Sci)Ramesh Anchuri (P.G.T.English)


Naresh Gajen (ART)

Principal-T.M.Nair (left) S.V.Patil (V.P.)

Akshay Makadiya

N.C.C. Girls

Science Day celebration

Dhuleti celebration

Bhavin Rathod